ژوندلیک | زندګی نامه

د علامه حبیبی ژوندلیک

 د  علامه حبيبي ژوندليک د ده په خپل قلم

 

شرح حال و آثار

 بقلم علامه حبیبی

 

درنه کورنۍ

 لیکوال: محمد معصوم هوتک

 

د استاد یاد

 لیکوال: حبیب الله رفیع

 

آفریده های مهجور علامه حبیبی

 لیکوال: هارون خپل

 

افغانی شمله

د لوی استاد حبیببی په اړه د مقالو او شعرونو ټولګه

ټولونکی: ډاکتر طارق رشاد

 

د شلمي پیړۍ ستر نابغه

لیکوال: غرزی خواخوږی

 

 

 

د ارواښاد حبیبي غږ :

د علامه حبیبی پښتو وینا

د علامه حبیبی دری وینا